Macro VBA – Variables (các loại biến)

Bài viết hướng dẫn khai báo và sử dụng biến trong Excel VBA. Declare (khai báo biến) là để Excel VBA biết bạn đang sử dụng biến đó. Initializing (khởi tạo) nghĩa là bạn gán giá trị cho biến.

Tạo một  command button trên worksheet của bạn, và paste đoạn code bên dưới, sau đó click vào button để thực hiện đoạn code.

 Integer: Kiểu số nguyên

Dim x As Integer
x = 6
Range(“A1”).Value = x

 Kết quả:
9

Giải thích: Dòng code đầu khai báo một biến là x có kiếu số nguyên. Tiếp theo gán giá trị 6 cho x. Cuối cùng, ta gán giá trị của x cho ô A1.

String: Kiểu chuỗi ký tự (Text)

Code:

Dim book As String
book = “bible”
Range(“A1”).Value = book

Kết quả:

10

Giải thích: Dòng code đầu khai báo một biến là book có kiếu chuỗi ký tự. Tiếp theo gán giá trị bible cho book. Cuối cùng, ta gán giá trị của book cho ô A1.

Double: Kiểu thập phân

Code:

Dim x As Integer
x = 5.5
MsgBox “value is ” & x

Kết quả:

11

Như vậy hộp thoại hiển thị số chưa chính xác, do ta khai báo biến kiểu số nguyên. Do đó, chúng ta cần dùng biến kiểu Double.

Code:

Dim x As Double
x = 5.5
MsgBox “value is ” & x

Kết quả:

12

Chú ý: Sử dụng đúng kiểu biến để tìm lỗi dễ hơn và code chạy nhanh hơn.

Boolean: True or False

Use a Boolean variable to hold the value True or False.

Code:

Dim continue As Boolean
continue = True
If continue = True Then  MsgBox “Boolean variables are cool”

Kết quả:

13

Giải thích: Dòng code đầu khai báo một biến là continue có kiếu Boolean. Tiếp theo gán giá trị True cho continue. Cuối cùng, ta dùng biến này để hiển thị hộp thoại nếu biến này là True.

Gửi nhận xét