Macro VBA – Range và Cells

Range  đại diện cho một cell hay nhóm các cells trên worksheet, là đối tượng hay dùng nhất của Excel VBA. Bài viết này sẽ trình bày một số Properties và Methods của Range. Properties là cái thuộc về đối tượng đó (để mô tả đối tượng), methods thực hiện một thao tác nào đó với đối tượng

Ví dụ về Range

Tạo một  command button trên worksheet của bạn, và paste đoạn code bên dưới, sau đó click vào button để thực hiện đoạn code:

Range(“B3”).Value = 2

Kết quả:

3

Code:

Range(“A1:A4”).Value = 5

Kết quả:

4

Code:

Range(“A1:A2,B3:C4”).Value = 10

Kết quả:

range-example-3

Cells

Thay vì dùng  Range, bạn có thể dùng Cells. Trong một số trường hợp, dùng Cells sẽ hữu ich khi bạn muốn chạy vòng lặp loop qua các Ranges.

Code:

Cells(3, 2).Value = 2

Result:

6

Giải thích: Excel VBA gán giá trị 2 vào cell ở dòng thứ 3 và cột thứ 2 (B2)

Code:

Range(Cells(1, 1), Cells(4, 1)).Value = 5

Kết quả:

7

 Khai báo một Range

Code:

Dim example As Range
Set example = Range(“A1:C4”)
example.Value = 8

Kết quả:

8

Gửi nhận xét