Sắp xếp

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong Excel trên một hoặc nhiều cột. Bạn có thể tùy ý sắp xếp theo thứ tự tăng hoặc giảm.

Một Cột

Để sắp xếp dữ liệu trên một cột, bạn cần thực hiện các bước sau.

1. Nhấn chuột vào bất kỳ ô nào trên cột mà bạn mong muốn sắp xếp.

1

2. Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần, trên tab Data, nhấn  vào biểu tượng AZ.

2

Kết quả:

3

Lưu ý: để sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nhấn vào biểu tượng ZA.

Nhiều Cột

Để sắp xếp theo nhiều cột, các bước cần thực hiện sẽ như sau.

1. Trên tab Data, nhấn sắp sếp (Sort).

4

Bảng thông tin về sắp xếp sẽ xuất hiện.

2. Chọn “Last Name” – tiêu đề – từ khung lựa chọn “sắp sếp theo” (Sort by).

5

3. Nhấn vào biểu tuợng Add Level để thêm cột thông tin muốn sắp xếp tiếp theo.

4. Chọn “Sales” – tiêu đề – từ khung lựa chọn “Tiếp theo là” (Then by).

6

5. Nhấn OK.

Kết quả: dữ liệu đã được sắp xếp lại theo thứ tự của “Last Name” trứơc tiên, sau đó đến Sales.

7

Gửi nhận xét