Phím chức năng (Function Keys)

Các phím chức năng giúp bạn thực hiện các thao tác trong Excel bằng bàn phím thay vì bằng chuột; việc này sẽ giúp tăng tốc độ thao tác với máy tính.

F1

Mở cửa sổ “Excel help” (tương tự với việc click vào dấu hỏi chấm (?) trên thanh Toolbar)

 

F1

F2
Di chuyển đến ký tự cuối cùng trong cell mà bạn muốn thay đổi nội dung. Ví dụ, chọn ô B6 phía dưới và nhấn F2; con trỏ sẽ di chuyển đến ký tự cuối cùng trong cell B6 “)”

F2

Lưu ý: tắt lựa chọn “Allow editing directly in cells” (ở phần File/Options/Advanced/Editing Options) và việc nhấn phím F2 sẽ cho phép bạn thay đổi các ký tự ở thanh công thức.(thay vì thay đổi các ký tự ở ngay tại ô đó)

F3

Hiển thị hộp thoại “Paste Name”. Ví dụ, chọn cell E2 phía dưới; gõ =SUM(; nhấn F3 và lựa chọn tên của 1 vùng (bạn cần đặt tên cho vùng đó trước)

F3

F4

Dùng để cố định giá trị các cell trong tham chiếu (tham chiếu tuyệt đối, tương đối và hỗn hợp. Ví dụ, chọn cell B5 dưới đây, click vào thanh công thức (formula bar), di chuyển đến ký tự cuối cùng của cell B5 (bằng cách nhấn F2), sau đó nhấn F4. Nếu bạn muốn cố định giá trị ô G2, nhấn F4 1 lần; cố định hàng 2, nhấn F4 2 lần; cố định cột G, nhấn F4 3 lần.

F4

F5

Hiển thị hộp thoại Go To. Ví dụ, để chọn cell C15, trong hộp Reference, gõ C15, và click OK.

Lưu ý: bạn cũng có thể chọn một vùng đã được đặt tên, hoặc click vào Special để nhanh chóng chọn ra được các cell có công thức, chú thích, định dạng có điều kiện, data validation,…

F5

F6

Di chuyển sang vùng khác trong một worksheet đã được chia vùng.

F6

F7

Hiển thị hộp thoại Spelling (tương tự như click Spelling trên thanh Review).

F7

F8

Bật hoặc tắt chức năng Extend. Nếu chức năng này được bật, chọn cell A1 và nhấn → và ↓ một vài lần. Nếu chức năng này bị tắt, giữ phím SHIFT và nhấn → và ↓ một vài lần.

F8

F9

Dùng để tính toán 1 workbook. Theo mặc định, bất cứ khi nào bạn thay đổi một giá trị, Excel sẽ tự động tính toán. Bật chức năng Manual calculation (trên thanh công thức (Fomulas Tab), trong phần Calculation, click Calculation Options, Manual) và thay đổi giá trị trong cell A1 từ 5 thành 6.

F9 Before

Nhấn F9.

Lưu ý: khi bạn đang sửa một cell, F9 sẽ thay thế một công thức bằng kết quả của công thức đó.

F9 After

F10

Hiển thị key tips (tương tự như nhấn phím ALT).

F10

F11

Tạo biểu đồ cho một vùng được lựa chọn.

F11

F12

Hiển thị hộp thoại Save As.

Để thay đổi địa chỉ lưu file mặc định, trên tab File, click Options và Save.

F12

 

 

Gửi nhận xét