Phân tích ToolPak

Phân tích ToolPak là phần add-in trên Excel, có thể cung cấp công cụ phân tích dữ liệu cho dữ liệu về tài chính, toán học hay kỹ thuật.

Để tải Phân tích ToolPak, thao tác các bước sau.

1. Nhấn vào tab File màu xanh. Trên Excel 2010, tab File thay thế cho Office Button (hay File Menu) ở các phiên bản trước cảu Excel.

2. Nhấn vào Lựa chọn (Options).

click-options

3. Phía dưới Add-ins, chọn Phân tích ToolPak và nhân vào nút Go.

click-analysis-toolpak

4. Chọn Phân tích ToolPak và nhấn OK.

check-analysis-toolpak

5. Trên tab Dữ liệu (Data), bạn có thể nhấn vào Phân tích Dữ liệu (Data Analysis).

click-data-analysis

Bảng Phân tích Dữ liệu sẽ xuất hiện.

6. Ví dụ, chọn Histogram và nhấn OK để tạo ra Histogram trên Excel.

select-histogram

Gửi nhận xét