Macro VBA – Mệnh đề If Then và Else

Đây là mệnh đề khá phổ biến trong Excel VBA để thực hiện các đoạn code nếu nó thỏa mãn điều kiện cụ thể nào đó.

 Mệnh đề If Then

Tạo một command button trên worksheet của bạn, và paste đoạn code bên dưới:

Dim score As Integer, result As String
score = Range(“A1”).Value
If score >= 60 Then result = “pass”
Range(“B1”).Value = result
 

Kết quả khi click vào command button:

14

Giải thích: Nếu score lớn hơn hoặc bằng 60 (>=60), Excel VBA trả về giá trị là pass.

Chú ý:  Nếu score nhỏ hơn 60, Excel VBA đặt giá trị trống của biến result vào ô B1.

Else Statement

Tạo một command button trên worksheet của bạn, và paste đoạn code bên dưới:

Dim score As Integer, result As String
score = Range(“A1”).Value
If score >= 60 Then
result = “pass”
Else
result = “fail”
End If
Range(“B1”).Value = result

Kết quả khi click vào command button:

15

Giải thích: nếu score lớn hơn hoặc bằng 60, Excel VBA trả về giá trị  pass, nếu không sẽ trả về giá trị fail.

Chú ý: Nếu sau Then, bạn chỉ có một dòng code và không có mệnh đề Else, bạn có thể không cần dùng End (như ví dụ đầu bài viết). Các trường hợp khác, sau Then và Else bạn cần xuống dòng và kết thúc mệnh đề bằng End If.

Gửi nhận xét