Macro VBA – Xử lý chuỗi ký tự

Trong bài viết này sẽ giới thiệu các hàm cơ bản để xử lý ký tự trong Excel VBA.

Tạo một  command button trên worksheet của bạn, và paste đoạn code bên dưới, sau đó click vào button để thực hiện đoạn code

Join Strings

Chúng ta dùng ký tự & để nối các chuỗi ký tự

Dim text1 As String, text2 As String
text1 = “Hi”
text2 = “Tim”

MsgBox text1 & ” ” & text2

Kết quả:

join-strings

Chú ý: Để insert khoảng trống, dùng “ “

Left

Để lấy các ký tự bên trái một chuỗi, ta dùng Left

Dim text As String
text = “example text”

MsgBox Left(text, 4)

Kết quả: trả về 4 ký tự bên trái của chuỗi text

left

Right

Để lấy các ký tự bên trái một chuỗi, ta dùng Left

Code:

MsgBox Right(“example text”, 2)

Kết quả: Trả về 2 ký tự phía bên phải của chuỗ ký tự

right

Mid

Đề lấy một chuỗ ký tự con nằm trong một chuỗi ký tự khác, bắt đầu ở giữa chuỗi đó, ta dung Mid

Code:

MsgBox Mid(“example text”, 9, 2)

Kết quả: Trả về chuỗi có 2 ký tự bắt đầu từ vị trí số 9

mid

Len

Để lấy độ dài cảu chuỗi ký tự, dùng hàm Len.

Code:

MsgBox Len(“example text”)

Kết quả: Chuỗi  có 12 ký tự, khoảng trống (ở vị trí 8) cũng được tính

len

Instr

Để tìm vị trí của một chuỗi con trong một chuỗi, ta dùng hàm Instr.

Code:

MsgBox Instr(“example text”, “am”)

Kết quả: Chuỗi “am” tìm thấy ở vị trí thứ 3 trong chuỗi “example text”

instr

* Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về các chức năng bên trên, các bạn có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi để được giải đáp, hoặc tìm trong phần Best Practice các bài viết liên quan.

Comments ( 3 )

  1. / ReplyHanh Nguyen
    Hay nhỉ :) Để em thử :)
  2. / ReplyTatuha Mưa Mùa Hạ
    Chào bạn! Mình có 1 file excel chứa họ và tên nhân viên. Mình cần tìm nhân viên có tên 'hoa' trong chuỗi họ và tên đó thì dùng công thức như thế nào. Thanks!
  3. / ReplyKhachuy
    Xin chào! Mình có chuỗi "Nhãn Pier 1 (ba nhất)_43×32_1,000t_K+1p/1p_Dầu mờ (2s)_AB ". Làm sao tách ra từng chuỗi nằm ở giữa dấu "_". Thanks

Gửi nhận xét