Macro VBA – Tạo một Macro trong Excel

Bạn có thể tự động hóa các nhiệm vụ trong Excel bằng cách viết gọi là Macro. Bài viết này hướng dẫn làm thế nào để tạo ra một macro đơn giản, thực hiện macro đó click vào một command button (nút lệnh). Đầu tiên, bật tab Developer.

Developer Tab 

Để bật tab Developer, thực hiện các bước sau đây.
1. Click chuột phải vào bất cứ nơi nào trên thanh ribbon, và nhấp vào Customize Ribbon.

68

2. Tại màn hình “Excel option” chọn Customize phía bên trái, và chọn Develop bên phải

69

3. Click OK.

4. Bạn có thể tìm thấy tab Developer bên cạnh tab View.

70

Command Button (Nút lệnh)

Để tạo một command button (nút lệnh) trên worksheet, ta thực hiện các bước sau đây.
1. Trên Developer tab, click Insert.
2. Trong nhóm ActiveX Controls, click Command Button.

71

3. Kéo command button vào trong Worksheet của bạn.

Gán Macro cho command button

1. Phải chuột vào CommandButton1 (cần đàm bảo đang làm việc ở chế độDesign Mode).
2. Click View Code.

72

Màn hình Visual Basic Editor xuất hiện.
3. Đặt con trỏ vào giữa Private Sub CommandButton1_Click() và End Sub.
4. Thêm đoạn code như trong màn hình bên dưới.

73

Chú ý: cửa sổ bên trái với các tên Sheet1, Sheet2 và Sheet3 được gọi là Project Explorer. Nếu Project Explorer không hiển thị, chọn View, Project Explorer. Để thêm code cho sheet đầu tiên, click Sheet1 (Sheet1).

5. Đóng màn hình Visual Basic Editor.
6. Click vào command button (đảm bảo Design Mode không được lựa chọn).
Kết quả:

74

Như vậy bạn đã vừa thành công trong việc tạo Macro trong Excel!!!

Visual Basic Editor

Để mở Visual Basic Editor, vào Developer tab, click Visual Basic.
open-visual-basic-editor

Visual Basic Editor xuất hiện.

visual-basic-editor

 

Gửi nhận xét