Macro VBA – MsgBox (Hộp thoại)

MsgBox là hộp thoại trong Excel VBA, dùng để thông báo thông tin đến người dùng chương trình của bạn.

Đặt command button vào worksheet của bạn và paste đoạn code bên dưới:

1. Thông báo đơn giàn.

MsgBox “This is fun”

Click  vào command button, kết quả hiện ra như sau:

79

2. Kết hợp với thông tin trong Range

MsgBox “Entered value is ” & Range(“A1”).Value

Điền giá trị vào A1, Click vào command button, kết quả hiện ra như sau:

80

Chú ý: dùng ký tự & để nối 2 chuỗi ký tự. Kiểu giá trị của Range(“A1”).value không phải chuỗi cũng được.

3. Để xuống dòng trong thông báo, dùng vbNewLine.

MsgBox “Line 1” & vbNewLine & “Line 2”

Click vào command button, kết quả hiện ra như sau:

81

Gửi nhận xét