Macro VBA – Mảng (Array)

Mảng là một nhóm các biến (variables). Trong Excel VBA, bạn có thể tham chiếu (gọi) một biến cụ thể (phần tử) của một mảng bằng cách sử dụng tên mảng và số index.

Mảng một chiều (One-dimensional Array)

Đặt command button  vào worksheet của bạn và paste đoạn code bên dưới:

Dim Films(1 To 5) As StringFilms(1) = “Lord of the Rings”
Films(2) = “Speed”
Films(3) = “Star Wars”
Films(4) = “The Godfather”
Films(5) = “Pulp Fiction”

MsgBox Films(4)

Kết quả khi click vào command button:

82

Giải thích: Dòng code đầu tiên khai báo một mảng String với tên là Films bao gồm năm phần tử. Tiếp theo, chúng ta khởi tạo giá trị cho mỗi phần tử của mảng. Cuối cùng dùng MsgBox để hiển thị phần tử thứ 4.

Mảng hai chiều (Two-dimensional Array)

Chúng ta có mảng hai chiều như ví dụ dưới đây:

83

Đặt command button  vào worksheet của bạn và paste đoạn code bên dưới:

Dim Films(1 To 5, 1 To 2) As String
Dim i As Integer, j As IntegerFor i = 1 To 5
    For j = 1 To 2
        Films(i, j) = Cells(i, j).Value
    Next j
Next i

MsgBox Films(4, 2)

Kết quả khi click vào command button:

84

Giải thích: dòng mã đầu tiên khai báo một mảng String với tên là  Films có hai chiều: 5 dòng và 2 cột. (hàng trước, cột sau). Hai biến khác kiểu Integer được sử dụng cho hai vòng lặp (Double Loop) để khởi tạo mỗi phần tử của mảng. Cuối cùng, hiển thị phần tử của dòng 4 và cột 2.

Gửi nhận xét