Macro VBA – Các thao tác đối với Worksheet

Workbook, Worksheet và Range là ba phân cấp đối tượng cơ bản trong Excel. Trong bài viết trước, chúng ta đã được làm quen với các thao tác cơ bản đối với Workbook, tiếp theo đây, ExcelViet sẽ hướng dẫn các bạn một số câu lệnh cơ bản đối với phân cấp nhỏ hơn của Workbook – đó là Worksheet.

1. Đưa ra tên của Worksheet:

a) Với Worksheet hiện thời:

Debug.Print ActiveSheet.Name

b) Theo thứ tự của Worksheet:

Debug.Print Worksheets(i).Name

(*) Với i là số thứ tự của Worksheet.

2. Đổi tên cho Worksheet:

a) Với Worksheet hiện thời:

ActiveSheet.Name = “Macro”

b) Theo thứ tự của Worksheet:

Worksheets(i).Name = “VBA”

3. Tham chiếu đến một hoặc nhiều Worksheet:

Worksheets(“Macro”).Activate

Hoặc

Worksheets(i).Select

Hoặc

Worksheets(Array(i1,i2,i3)).Select

4. Thêm một Worksheet mới:

Worksheets.Add

5. Ẩn một Worksheet:

Sheets(“VBA”).Select

ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False

6. Xóa một Worksheet:

ActiveSheet.Delete

Hoặc

Sheets(“VBA”).Delete

Hoặc

Worksheets(i).Delete

7. Copy một Worksheet:

ActiveSheet.copy Before:= ActiveSheet

Hoặc

Sheets(“Sheet3”).copy After:=Sheets(3)

Gửi nhận xét