Lọc dữ liệu (Filter)

 Lọc dữ liệu trong file excel khi bạn muốn dữ liệu được xuất hiện theo một số điều kiện nhất định.

1. Nhấn vào một ô bất kỳ trong khu vực có dữ liệu.

2. Trên tab Data, nhấn Lọc (Filter).

20

Các mũi tên nhỏ sẽ xuất hiện ngay trong ô chứa tên tiêu đề của bảng dữ liệu.

21

3. Nhấn vào mũi tên cạnh tiêu đề “Country” – cột C.

4. Nhấn vào “Select All” để xóa tất cả các ô tích điểm, sau đó nhấn vào ô tích ngay cạnh USA.

22

5. nhấn OK.

Kết quả: Excel chỉ thể hiện kết quả kinh doanh ở nước Mỹ – USA.

23

6. Nhấn vào mũi tên trong ô “Quarter” – cột D.

7. Nhấn vào “Select All” để xóa tất cả các ô tích điểm, sau đó nhấn vào ô tích ngay cạnh “Qtr 4”.

24

8. Nhấn OK.

Kết quả: Excel chỉ thể hiện kết quả kinh doanh ở nước Mỹ – USA, trong Quý 4 – Qtr 4.

25

9. Để bỏ Lọc dữ liệu, trên tab Data, nhấn “Clear”. Đẻ bỏ tất cả kết quả lọc và các mũi tên, nhấn “Filter”.

26

Gửi nhận xét