Results for tag "mau-dashboard"

2 Articles

Excel Dashboard – Quản lý kế hoạch kinh doanh

Dashboard giúp thể hiện các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, sức khỏe của doanh nghiệp cũng như tiến độ thực hiện mục tiêu của các phòng ban, bộ phận và chỉ tiêu của toàn doanh nghiệp nói chung. Tất cả các thông tin này được thể hiện dưới dạng bảng biểu rất dễ theo dõi. Từ đó dashboard trợ giúp việc ra quyết định hiệu quả hơn.