Công thức mảng (Array)

Phần này hướng dẫn bạn tìm hiểu các công thức mảng (array formulas) trong Excel. Các công thức mảng đơn (single cell array formulas) biểu diễn nhiều tính toán trong một ô.