Sử dụng scrollbar trong Dashboard

Sử dụng Scrollbar là một trong những kỹ năng cần thiết trong việc thiết kế dashboard gọn và cung cấp nhiều thông tin hơn cho người đọc.