Functions – Hàm Logic

Bài viết hướng dẫn bạn cách sử dụng các hàm logic của Excel như: IF, AND và OR.

Hàm IF

Hàm IF kiểm tra xem một điều kiện có được đáp ứng hay không, và trả về giá trị đúng nếu điều kiện là đúng và giá trị sai nếu điều kiện là sai.
1. Chọn cell C1 và nhập công thức như sau.

2

Hàm IF trả về giá trị “Correct” vì giá trị trong cell A1 cao hơn 10.

Hàm AND

Hàm AND trả về giá trị đúng nếu tất cả các điều kiện là đúng và trả về giá trị sai nếu một trong các điều kiện là sai.
1. Chọn cell D1 và nhập công thức như sau.

3

Hàm AND trả về giá trị “Incorrect” vì giá trị trong cell B1 là không lớn hơn 5.

Hàm OR

Hàm OR trả về giá trị đúng nếu một trong các điều kiện là đúng và trả về giá trị sai nếu tất cả các điều kiện là sai.

  1. Chọn cell E1 và nhập công thức như sau.

4

Hàm OR trả về giá trị “Correct” vì giá trị trong cell A1 lớn hơn 10

Lưu ý chung: Hàm AND và OR có thể kiểm tra lên đến 255 điều kiện.

Gửi nhận xét