Functions – Hàm Count và Sum

Những hàm được sử dụng nhiều nhất trong Excel là hàm Count (đếm) và Sum (tổng). Bạn có thể đếm và tính tổng dựa trên một tiêu chí hoặc nhiều tiêu chí.

Hàm COUNT

Để đếm số lượng các cell (ô) có chứa số, sử dụng hàm COUNT.

94

Hàm COUNTIF
Để đếm các cell dựa trên một tiêu chí (ví dụ, lớn hơn 9), sử dụng hàm COUNTIF như sau.

95

Hàm COUNTIFS
Để đếm các cell dựa trên nhiều tiêu chí (ví dụ, màu xanh lá cây và lớn hơn 9), sử dụng hàm COUNTIFS như sau.

96

Hàm SUM

Để tính tổng một vùng dữ liệu, sử dụng hàm SUM.

97

Hàm SUMIF

Để tính tổng các cell dựa trên một tiêu chí (ví dụ, lớn hơn 9), sử dụng hàm SUMIF như sau (hai đối số).

98

Để tính tổng các cell dựa trên một tiêu chí (ví dụ, màu xanh lá cây), sử dụng hàm SUMIF như sau (ba đối số, đối số cuối cùng là vùng để tính tổng).

99

Hàm SUMIFS

Để tính tổng hợp các cell dựa trên nhiều tiêu chí (ví dụ, màu xanh da trời và màu xanh lá cây), sử dụng hàm SUMIFS như sau (đối số đầu tiên là vùng tính tổng).

100

Lưu ý chung: tương tự như trên, bạn có thể sử dụng hàm AVERAGEIF và AVERAGEIFS để tính trung bình các cell dựa trên một hoặc nhiều tiêu chí.

Gửi nhận xét