Reply To: làm 1 mũi tên 2 chiều. bấm và ô dưới tự nhảy số theo thứ tự thì làm ntn?