Excel Basics – Protect (Bảo vệ)

Mã hóa một file Excel với một mật khẩu nhằm mục đích bảo mật; đòi hỏi người dùng phải có mật khẩu để mở file.

  1. Mở một workbook.
  2. Trên tab File, nhấn vào nút Save As.

34

  1. Nhấn vào nút Tools và chọn General Options.

35

  1. Ở phần Password to open; nhập một mật khẩu và click OK.

36

  1. Nhập lại mật khẩu đó và click OK.

37

Lưu ý: tính năng này cũng sẽ mã hóa file Excel của bạn. Nếu bạn bị mất hoặc quên mật khẩu, file Excel này cũng không thể được phục hồi.

  1. Nhập tên file và click Save.

38

Ngay bây giờ, để mở file Excel vừa tạo cần có mật khẩu mà bạn đã khai báo trước đó.

Gửi nhận xét