Excel Basics – Find & Select (Tìm kiếm và Lựa chọn)

Bạn có thể sử dụng tính năng Find and Replace (tìm kiếm và thay thế) để nhanh chóng tìm thấy chuỗi ký tự/văn bản cụ thể và thay thế bằng chuỗi ký tự/văn bản khác. Bạn có thể sử dụng tính năng Go To Special để nhanh chóng chọn tất cả các cell (ô) với formulas (công thức), comments (chú thích), conditional formatting (định dạng có điều kiện), constants (các hằng số), data validation (xác nhận dữ liệu),..

Find (Tìm kiếm)

Để nhanh chóng tìm kiếm chuỗi ký tự/văn bản cụ thể, thực hiện các bước sau đây.

 1. Trên tab Home, click Find & Select, Find (Ctrl+F)…

8

Hộp thoại “Find and Replace” xuất hiện.

 1. Nhập chuỗi ký tự/đoạn văn bản mà bạn muốn tìm kiếm. Ví dụ, gõ Ferrari.
 2. Click “Find Next”.

9

Excel lựa chọn chuỗi ký tự “Ferrari” xuất hiện đầu tiên.

10

 1. Click “Find Next” để lựa chọn chuỗi ký tự tiếp theo.

11

 1. Để xem danh sách tất cả các lần xuất hiện, click “Find All”.

12

Replace

Để tìm kiếm nhanh một chuỗi ký tự/văn bản và thay thế bằng một chuỗi ký tự/đoạn văn bản khác, thực hiện các bước sau.

 1. Trên Tab Home, click Find & Select, Replace…

13

Hộp thoại “Find and Replace” xuất hiện (với tab Replace được lựa chọn sẵn).

 1. Nhập chuỗi ký tự/đoạn văn bản mà bạn muốn tìm (Veneno) và thay thế bằng (Diablo).
 2. Click “Find Next”.

14

Excel sẽ lựa chọn chuỗi ký tự Veneno xuất hiện đầu tiên (nhưng chưa thay thế).

15

 1. Click “Replace” để thay thế từng chuỗi ký tự.

16

Lưu ý: sử dụng “Replace All” để thay thế tất cả các chuỗi ký tự “Veneno” xuất hiện trong worksheet.

Go To Special

Bạn có thể sử dụng tính năng Go To Special để nhanh chóng chọn tất cả các cell formulas, comments, conditional formatting, constants, data validation,… Ví dụ, để chọn tất cả các cell có công thức, thực hiện các bước sau đây.

 1. Chọn một cell.
 2. Trên tab Home, click Find & Select, Go To Special…

17

Lưu ý: : Formulas, Comments, Conditional formatting, Constants and Data Validation là các phím tắt. Chúng có thể được tìm thấy dưới “Go To Special”.

 1. Chọn “Formulas” và click OK.

18

Lưu ý: bạn có thể tìm kiếm các cell có công thức trả về kết quả là số, chuỗi ký tự/văn bản, Logic (TRUE và FALSE) và lỗi. Hộp thoại kiểm tra cũng có sẵn nếu bạn chọn Constants.

Excel sẽ chọn tất cả các cell có công thức.

19

Lưu ý: nếu bạn chọn một ô trước khi bạn click Find, Replace hoặc Go To Special, Excel sẽ tìm kiếm trong toàn bộ worksheet. Để tìm kiếm trong một vùng dữ liệu, hãy chọn vùng dữ liệu đó trước.

Gửi nhận xét