Macro VBA – Events (sự kiện)

Events là những hành động được thực hiện bởi người dùng khi kích hoạt Excel VBA để thực thi code.

 Event  Workbook Open (khi mở Workbook)

Đoạn code trong Event  Workbook Open sẽ được thực hiện bởi Excel VBA khi bạn mở Workbook đó.

1. Mở cửa sổ Visual Basic Editor.

2. Double click vào This Workbook trong Project Explorer.

Chọn Workbook từ drop-down list bên trái và chọn Open từ drop-down list bên phải.

workbook-open-event

4. Thêm đoạn code sau vào Event Workbook Open:

MsgBox “Good Morning”

5. Save, close và mở lại file Excel .

Kết quả:

workbook-open-event-result

Event Worksheet Change (khi thay đổi Worksheet)

Đoạn code trong Event Worksheet Change sẽ được thực hiện bởi Excel VBA khi bạn thay đổi một cell trong Worksheet.

1. Mở cửa sổ Visual Basic Editor.

2. Double click vào một sheet (ví dụ Sheet1) trong Project Explorer.

3. Chọn Worksheet ở drop-down list bên trái và chọn Change ở drop-down list bên phải.worksheet-change-event

4. Event Worksheet Change Event được kích hoạt khi có sự thay đổi trên Sheet1. Ví dụ, ta muốn Excel VBA làm gì đó nếu có sự thay đổi ở cell B2. Thêm đoạn code sau vào Event Worksheet Change :

If Target.Address = “$B$2” Then
End If

5. Cụ thể hơn, ta muốn Excel VBA hiện MsgBox nếu người dùng điền vào cell B2 giá trị lớn hơn 80. Thêm đoạn code sau vàogiữa If và End If bên trên.

If Target.Value > 80 Then MsgBox “Goal Completed”

6. Trên Sheet1, điền một giá trị lớn hơn 80 vào cell B2.

enter-number-greater-than-80

Kết quả:

worksheet-change-event-result

Gửi nhận xét