Macro VBA – Đặt Password bảo vệ Macro

Excel hỗ trợ bạn đặt password để bảo vệ workbooks và worksheets, và cũng cho phép bạn đặt password bảo về Macro để người khác không xem được code hoặc chạy Macro.

1.Tạo một macro đơn giản mà bạn muốn bảo vệ.

Kéo và thả một command button vào worksheet của bạn và paste đoạn code bên dưới

Range(“A1”).Value = “This is secret code”

2.Click Tools -> VBAProject Properties…

enter-password-twice-150x150

3.Chuyển sang Tab Protection, check “Lock project for viewing” and và enter password bảo vệ của bạn 2 lần:

enter-password-twice

4.Click OK.

5.Save, đóng và mở lại file. Thử xem code của macro:

Hộp thoại  bên dưới xuất hiện:

1

Chỉ khi bạn điền đúng password, bạn mới có thể xem được code macro.

Nếu bạn không điền đúng pass word, bạn không thể xem được đoạn code Macro. Nhưng bạn vẫn có thể thực hiện chạy macro được bình thường

  1. Nếu bạn muốn đặt password bảo vệ trước khi chạy Macro, sử dụng đoạn code bên dưới:

Dim password As Variant
password = Application.InputBox(“Enter Password”, “Password Protected”)

Select Case password
Case Is = False
‘do nothing
Case Is = “1234”
Range(“A1”).Value = “This is secret code”
Case Else
MsgBox “Incorrect Password”
End Select

Khi bạn click vào command button, Hộp thoại sau xuất hiện:

2

User điền đúng password (là: 1234) thì hệ thống sẽ chạy macro yêu cầu. Nếu điền sai password, thì sẽ có thông báo “Incorrect Password”. Chú ý răng nếu bạn đã đặt password bảo vệ code macro thì user không thể nhìn được đoạn code trên.

Gửi nhận xét