Thời gian & ngày tháng

2 bài viết

Functions – Hàm Date & Time

Để nhập ngày tháng trong Excel, sử dụng ký tự “/” hoặc “-“. Để nhập giờ, sử dụng “:” (dấu hai chấm). Bạn cũng có thể nhập ngày và giờ trong cùng một cell (ô).