Hàm tính toán

12 bài viết

Đánh giá dự án bằng các hàm PV, NPV và XNPV

Trong tài chính, NPV (Net Present Value – Giá trị hiện tại thuần) của các dòng tiền nhận được vào các thời điểm khác nhau trong tương lai là giá trị của các dòng tiền đó tại thời điểm hiện tại. Bài dưới đây sẽ hướng dẫn cách đánh giá hiệu quả dự án sử dụng 3 hàm Excel là PV, NPV và XNPV

Hàm BETADIST

Sử dụng hàm BETADIST sẽ trả về giá trị phân phối xác suất tích lũy vvới giá trị X và tham biến alpha, beta xác định trước.

Hàm SUMIFS

Hàm SUMIFS được sử dụng dùng để cộng tổng các giá trị trong một cột xác định với những điều kiện cụ thể.

Phân tích Nếu-Thì

Phân tích Nếu-Thì trong Excel cho phép bạn thử nhiều giá trị khác nhau (tình huống) cho nhiều công thức. Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn thành thạo phân tích nếu-thì một cách dễ dàng và nhanh chóng.