Các phím tắt hữu dụng nhất trong Excel

Sử dụng thành thạo các phím tắt có thể giúp bạn thao tác nhanh hơn tới 80% so với sử dụng chuột. Nếu bạn không có tham vọng nhớ tất cả các phím tắt của Excel, hãy tập trung vào các phím tắt hay sử dụng nhất. Danh sách dưới đây cũng đủ cho bạn tăng tốc tới 60% rồi:

Phím tắt Thao tác
Enter Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới
ESC Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
F4 hay Ctrl+Y Lặp lại thao tác vừa làm
Alt+Enter Bắt đầu dòng mới trong ô
Backspace Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn
Ctrl+Delete Xoá tất cả chữ trong một dòng
Phím mũi tên Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự
Home Chuyển về đầu dòng
Ctrl+D Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Ctrl+R Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
Shift+Enter Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trêntrong vùng chọn
Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phảivùng chọn
Shift+Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua tráivùng chọn
Backspace Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh
Ctrl+F3 Đặt tên cho vùng chọn
F9 Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbookđang mở
Shift+F9 Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Alt+= Chèn công thức AutoSum
Ctrl+; Cập nhật ngày tháng
Ctrl+Shift+: Nhập thời gian
Ctrl+K Chèn một Hyperlink
Ctrl+Shift+” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí contrỏ của ô hiện hành
Ctrl+’ Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí contrỏ của ô hiện hành
Ctrl+A Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp mộttên hàm vào công thức
Ctrl+Shift+A Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khinhập tên hàm vào công thức
Ctrl+1 Hiển thị menu Format trong Cell đang
Ctrl+Shift+~ Định dạng số kiểu General
Ctrl+Shift+% Định dạng số kiểu Percentage (không có chữsố thập phân)
Ctrl+Shift+? Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thậpphân
Ctrl+B Bật tắt chế độ đậm, không đậm
Ctrl+I Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
Ctrl+U Bật tắt chế độ gạch dưới
Ctrl+5 Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
Ctrl+9 Ẩn dòng
Ctrl+Shift+( Hiển thị dòng ẩn

Gửi nhận xét