Bảng dữ liệu

Bảng dữ liệu cho phép bạn phân tích dữ liệu trên Excel một cách dễ dàng và nhanh chóng. Học cách điền, sắp xếp và lọc bảng dữ lieụe và cách thể hiện dòng tổng ở cuối bảng dữ liệu ở đây.

Điền bảng dữ liệu

Đề điền và bảng dữ liệu, thao tác các bước sau.

1. Nhấn vào bất kỳ một ô nào trong khu chứa dữ liệu.

data-set

2. Trên tab Insert, nhấn Bảng dữ liệu (Table).

insert-table

3. Excel sẽ tự động chọn khu dữ liệu cho bạn. Chọn ‘Dữ liệu của tôi có tiêu đề’ – (‘My table has headers’) rồi nhấn OK.

select-data

Kết quả: Excel sẽ tạo một bảng dư liệu đuợc định dạng sẵn một cách rất đẹp cho bạn. Đây có thể trong giống như một khu dữ liệu đơn giản đối với bạn nhưng có rất nhiều tính năng mạnh mà bạn chỉ cần nhấn một nút là được.

excel-table

Lưu ý: tab Bảng Công cụ (Table Tools) (với tab Thiết kế (Design) phía dưới sẽ đuợc kích hoạt) sẽ là điểm bắt dầu cho việc làm việc với bảng dữ liệu. Nếu bất kỳ khi nào bạn bị mất tab này, chỉ cần nhấn vào bất kỳ ô nào trên bảng dữ liệu thì tab này sẽ được kích hoạt lại ngay. Chọn một kiểu dáng cho bảng dữ liệu (table style) mà bạn thích.

Sắp xếp bảng dữ liệu

Để sắp xếp bảng dữ liệu theo Tên Họ (Last Name) trước và Doanh số (Sales) thứ 2, thì phải sắp xếp Doanh số truớc, sau đó mới đến Tên Họ (theo cách hòan toàn ngược lại).

1. Nhấn vào mũi tên cạnh Doanh số và nhấn Sẵp xếp từ Nhỏ đến Lớn.

2. Nhấn vào mũi teen cạch Tên Họ và nhấn Sắp xếp từ A đến Z.

Kết quả:

sorted-table

Lọc bảng dữ liệu

Để lọc bảng dữ liệu, thao tác các bước sau.

1. Nhấn vào mũi tên cạnh Quốc gia (Country) và chỉ chọn Mỹ (USA).

Kết quả:

filtered-table

Tính tổng dòng

Để thể hiện con số tổng của các dòng phía cuối cùng của bảng, thao tác các bước sau.

1. Trên tab Thiết kế (Design), trong nhóm lựa chọn về kiểu dáng bảng dư liệu (Table Style Options), chọn Tổng Dòng (Total Row).

total-row

2. Nhấn vào bất kỳ ô nào trên dòng cuối cùng để tính Tổng (Trung bình, Đếm, Lớn nhất, Nhỏ nhất, Tổng, vân vân.) của một cột. Ví dụ, tính tổng của cột Doanh số.

sum

Lưu ý: Trong ô công thức có thể thấy cách Excel sử dụng hàm Tổng con (SUBTOTAL) để tính tổng. 190 là đối số cho kết quả Tổng nếu bạn sử dụng hàm SUBTOTAL. Excel sử dụng hàm này (không phải hàm SUM thông thường) để tính toán một cách chính xác giá trị tổng trong bảng đã được lọc dữ liệu.

Gửi nhận xét