Author

12 posts

Định dạng ô

Định dạng ô (format cell) trong Excel cho phép chúng ta thay đổi hình thức trình bày của số liệu mà không ảnh hưởng đến giá trị của số liệu đó. Chúng ta có thể thêm một định dạng theo kiểu số (0.8, $0.80, 80%, …) hoặc những định dạng khác (căn chỉnh, phông chữ, khung viền, …)

Worksheet

Một worksheet (bảng tính) là một tập hợp các ô (cell) giúp lưu trữ và thao tác dữ liệu. Mặc định, mỗi workbook trong Excel có 3 worksheet.