Macro VBA – ActiveX Controls (Các điểu khiển ActiveX)

Tìm hiểu làm thế nào để tạo ra các điều khiển ActiveX như nút lệnh – command button, hộp văn bản – text boxes, hộp danh sách – list boxes, … Để tạo một điều khiển ActiveX trong Excel VBA, thực hiện các bước sau đây.

1. Trên Developer tab, click Insert.
2. Ví dụ, trên nhóm ActiveX Controls, click Command Button để thêm một nút lệnh điều khiển.

37

3. Kéo một nút lệnh vào worksheet của bạn.

4. Click chuột phải vào nút lệnh (chắc chắn chế độ Design Mode đang được chọn).

5. Click View Code.

38

Lưu ý: bạn có thể thay đổi các chú thích và tên của một điều khiển bằng cách click chuột phải vào điều khiển (chắc chắn chế độ Design Mode đang được chọn) và sau đó click  vào Properties. Thay đổi tiêu đề của các nút lệnh để ‘Apply Blue Text Color’. Ở ví dụ này, chúng ta sẽ để  tên của nút lệnh là CommandButton1.

Màn hinh Visual Basic Editor xuất hiện

6. Thêm dòng code sau giữa Private Sub CommandButton1_Click() và End Sub.

39

7. Chọn vùng B2: B4 và click chuột vào nút lệnh (cần chắc chắn chế độ Design Mode không được chọn).

Kết quả: Font chữ của các ô trong vùng này chuyển thành màu xanh lá cây

40

Gửi nhận xét